Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

[b]Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ.Hamdan στο Τμήμα ΜηχΟΠ[/b]

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-02-2010 11:02 από Fytraki Nektaria Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: nfytraki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: υπάλληλος ΜΗΧΟΠ
  Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής
  του Hamdan Hamdan του Ali
  Διπλωματούχου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων
  του Πολυτεχνείου Κρήτης


  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:
  «Ανάπτυξη τεχνικών συνδυασμένης επεξεργασίας γεωφυσικών δεδομένων (ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης και
  ταχύτητας διάδοσης των σεισμικών κυμάτων) για την απεικόνιση της υφαλμύρινσης σε παράκτιους υδροφορείς»

  Ημέρα παρουσίασης: Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010
  Ώρα παρουσίασης: 13:00
  Τόπος παρουσίασης: Αίθουσα Μ4.101


  Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:
  • Καθηγητής Αντ. Βαφείδης (επιβλέπων)
  • Καθηγητής Ι. Λούης (Παν/μιο Αθηνών)
  • Επίκ.Καθηγητής Π.Τσούρλος (ΑΠΘ)
  • Καθηγητής Γ. Καρατζάς
  • Αναπλ.Καθηγητής Εμμ. Μανούτσογλου
  • Καθηγητής Απ.Σαρρής (Ερευνητής Α΄ ΙΤΕ/ΙΜΣ)
  • Επίκ.Καθηγητής Π.Σουπιός (ΤΕΙ Χανίων)  Περίληψη διδακτορικής διατριβής
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών συνδυασμένης αντιστροφής ηλεκτρικών και σεισμικών δεδομένων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αντιστροφής στοχεύει στην απόκτηση ενός πιο αξιόπιστου εδαφικού μοντέλου, καθώς αυτό αφενός θα βασίζεται σε όλα τα διαθέσιμα γεωφυσικά δεδομένα και αφετέρου θα καθίσταται ευκολότερη η ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από διαφορετικές γεωφυσικές μεθόδους.
  Η εφαρμογή των τεχνικών συνδυασμένης αντιστροφής επικεντρώνεται σε παράκτιες περιοχές, για την ανίχνευση και τον εντοπισμό του μετώπου υφαλμύρινσης. Το φαινόμενο της υφαλμύρινσης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που συναντάται στον ελληνικό χώρο. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής πραγματοποιήθηκε γεωφυσική διασκόπηση στην περιοχή Στύλος Χανίων, με σκοπό την ανίχνευση και τον εντοπισμό της ζώνης ανάμειξης υφάλμυρου και γλυκού νερού, καθώς και την χαρτογράφηση των τεκτονικών συνθηκών που ευνοούν την διείσδυση του θαλασσινού νερού. Για το συγκεκριμένο έργο, οι σεισμικές μέθοδοι και οι μέθοδοι της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης κρίθηκαν ως οι πιο κατάλληλες.
  Ειδικότερα, αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος συνδυασμένης αντιστροφής δεδομένων ηλεκτρικής και σεισμικής τομογραφίας, που χρησιμοποιεί δύο υπάρχοντες αλγορίθμους επίλυσης του σεισμικού και γεωηλεκτρικού ευθέως προβλήματος, μετά από κατάλληλες τροποποιήσεις. Ο αλγόριθμος αυτός στηρίζεται στην ποσοτική εκτίμηση της ομοιότητας, η οποία αναμένεται να υπάρχει μέχρι έναν βαθμό και για μία δεδομένη θέση, στα δομικά χαρακτηριστικά των σεισμικών και γεωηλεκτρικών μοντέλων. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της τεχνικής αυτής είναι η απόκτηση δύο τομών με κοινά στοιχεία για το πάχος και το βάθος των σεισμικών και γεωηλεκτρικών στρωμάτων, διευκολύνοντας έτσι την διαδικασία της ερμηνείας των δεδομένων.
  Προκειμένου να αξιολογηθεί ο αλγόριθμος ως προς την αποτελεσματικότητά του, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε συνθετικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών προσεγγίζουν καλύτερα τα πραγματικά μοντέλα σε σύγκριση με εκείνα που προκύπτουν από τις παραδοσιακές μεθόδους ανεξάρτητης αντιστροφής ηλεκτρικών και σεισμικών μοντέλων. Στην συνέχεια, ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε σε πραγματικά δεδομένα στην περιοχή Στύλος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια του υπεδάφους (καρστικοποίηση) κάτι που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα κατά την αντιστροφή των ηλεκτρικών και σεισμικών δεδομένων. Οι τεχνικές της συνδυασμένης αντιστροφής αποτέλεσαν ένα ισχυρό εργαλείο για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων σε μια περιοχή περίπλοκης γεωλογικής δομής όπως είναι η υπό μελέτη περιοχή, με απώτερο στόχο τον προσδιορισμό του μετώπου θαλασσινού/γλυκού νερού.

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012