Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης εργασίας μερικής απασχόλησης, για έξι (6) μήνες.

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-09-2020 09:58 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος και Αειφορική Διαχείριση Υπογείων Υδάτων στη Μεσόγειο»  με ακρωνύμιο: «InTheMED» και με αριθ. Συμβολαίου (1923), που χρηματοδοτείται μέσω του PRIMA FOUNDATION στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON 2020», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82255 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Καρατζά Γεώργιο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης. 

  Θέση: Μερική Απασχόληση Πτυχιούχου Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 5.100,00 €.

  Τόπος εργασίας: Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Ωράριο Εργασίας: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει γνώση1 προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει γνώση1 σχεδιασμού ψηφιακών παιχνιδιών ή και ερωτηματολογίων

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - κριτήρια:       

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε θέση επικοινωνίας με κοινό 
  • Συνέντευξη*

  1Ως γνώση λαμβάνεται υπόψη μεταπτυχιακή εργασία σε συναφές αντικείμενο, είτε βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προγράμματος προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών όπου προκύπτει η παρακολούθηση μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο, είτε συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια ή προγράμματα δια βίου μάθησης ή επιμόρφωσης σε αντικείμενα συναφή, είτε παρακολούθηση online μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο, είτε δημοσιεύσεις σχετικές σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια.

  * Όσοι από τους ενδιαφερόμενους πληρούν το απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια της παρούσας, θα κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου η επιτροπή αξιολόγησης να συνεκτιμήσει και να αξιολογήσει τις γνώσεις και την εμπειρία τους πάνω σε μεθόδους επικοινωνίας.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012