Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Ευσταθίου Νικόλαος-Σχολή ΜΗΠΕΡ

 • 1
 • Συντάχθηκε 01-12-2020 12:39 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 04/12/2020 11:00
  Λήξη: 04/12/2020 12:00

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

   

  Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Νικόλαος Ευσταθίου

  Α.Μ.:2014050091

  Ημερομηνία Παρουσίασης:04/12/2020. 

  Ώρα:11:00 π.μ.

  Αίθουσα: Link Zoom Meeting : https://us05web.zoom.us/j/6781818257?pwd=VDZVR2x4M2NXc3pxam5IN2NLSIc5Zz09.

   

  Θέμα «Φωτοχημικός σχηματισμός θειικών ρίζων για τη διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας sertraline στην υδατική φάση»

  Title «Photochemical generation of sulfate radicals for the degradation of the pharmaceutical compound sertraline in the aqueous phase»

   

  Επιβλέπων: Επ. Καθηγητής Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1 Επ.Καθηγητής Νίκος Ξεκουκουλωτάκης

  2 Επ.καθηγήτρια Παρασκευή Παναγιωτοπούλου

  3 Δρ. Κωνσταντίνα Τυροβολά-ΕΔΙΠ

  Περίληψη:     Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την έμμεση φωτόλυση σε υδατικά διαλύματα του αντικαταθλιπτικού φαρμάκου sertraline. Η χημική ουσία αυτή, γνωστή με την εμπορική ονομασία Zoloft, ανήκει στην κατηγορία επιλεκτικού αναστολέα επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI). Το συγκεκριμένο πείραμα πραγματοποιήθηκε κάτω από την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας (UVC ακτινοβολία) και παρουσία  χημικού οξειδωτικού αντιδραστηρίου Sodium Persulfate (Na2S2O8).

      Τα πειράματα έλαβαν χώρο σε ειδικό ποτήρι ζέσεως χωρητικότητας 2 L, τοποθετημένο μέσα σε ένα ξύλινο κουτί. Στο εσωτερικό του ποτηριού ζέσεως ήταν τοποθετημένη, μέσα σε κατάλληλο δοχείο χαλαζία, λάμπα υδραργύρου χαμηλής πίεσης. Το ποτήρι ζέσεως βρισκόταν πάνω σε μαγνητικό αναδευτήρα, με στόχο να επιτευχθεί η ανάδευση του διαλύματος. Επίσης, τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (23-25 οC), pH=7 και το διάλυμα βρισκόταν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Δείγματα λαμβάνονταν για τον προσδιορισμό της υπολειμματικής συγκέντρωσης της sertraline.

      Για την μελέτη της έμμεσης φωτόλυσης της sertraline πραγματοποιήθηκαν πειράματα παρουσία του χημικού οξειδωτικού αντιδραστηρίου Sodium Persulfate (S2O82-), με εύρος συγκεντρώσεων οξειδωτικού από 0.5 mmol/L έως 20 mmol/L. Διαπιστώθηκε ότι, ο ρυθμός της φωτοχημικής διάσπασης της sertraline αυξάνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του οξειδωτικού μέχρι την συγκέντρωση 20 mmol/L, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη τιμή της σταθεράς kobs. Τέλος, βρέθηκε ότι η συγκέντρωση της sertraline μειώνεται εκθετικά οπότε η φωτοχημική διάσπαση φαίνεται να ακολουθεί κινητική ψευδο-πρώτης τάξη

  Abstract:    The present dissertation deals with the indirect photolysis in aqueous solutions of the antidepressant drug sertraline. This chemical, known as Zoloft, belongs to the class of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI). This experiment was performed under the influence of ultraviolet radiation (UVC radiation) and in the presence of the chemical oxidizing reagent Sodium Persulfate (Na2S2O8).

      The experiments took place in a special beaker with a capacity of 2 L, placed in a wooden box. Inside the beaker was placed a low pressure mercury lamp in a suitable quartz tube. The beaker was placed on a magnetic stirrer to achieve stirring of the solution. Also, the experiments were performed at ambient temperature (23-25 ​​οC), pH=7 and the solution was in contact with ambient air. Samples were taken to determine the residual concentration of sertraline.

      To study the indirect photolysis of sertraline, experiments were performed in the presence of the chemical oxidizing reagent Sodium Persulfate (S2O82-), with an oxidant concentration range of 0.5 mmol/L to 20 mmol/L. It was found that the rate of photochemical degradation of sertraline increased with increasing oxidant concentration till the concentration of 20 mmol/L where the highest constant kobs value was observed. Finally, it was found that the concentration of sertraline decreases exponentially so that the photochemical decay appears to follow pseudo-first order kinetics.

   

    • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012