Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης Κ.Ε 81314.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης Κ.Ε 81314.

 • 1
 • Συντάχθηκε 01-12-2020 16:25 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81314 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ματσατσίνη Νικόλαο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης. 

  Θέση: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή ΠΕ Οικονομικού ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ1.

  Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, έως τη λήξη του έργου ή έως τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της αρχικής σύμβασης, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 4.906,91 €. 

  Τόπος εργασίας: Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή ΠΕ Οικονομικού ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Γνώση Η/Υ.
  • Πολύ καλή γνώση συστημάτων τηλε-εκπαίδευσης, δικτύωσης και συντήρησης παρουσίας των ΠΜΣ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Προηγούμενη εμπειρία στα αντικείμενα  της θέσης.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:               

  • Εμπειρία σε δημόσιες σχέσεις ή εξυπηρέτηση πελατών.
  • Γνώση πρόσθετων γλωσσών.
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας). 

   

   


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012