Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου με Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού Κ.Ε. 82502

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου με Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού Κ.Ε. 82502

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-06-2022 11:27 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης - Υποέργο 1 "Κατάρτιση Χάρτη Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου & πιλοτική λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Πολυτεχνείο Κρήτης"», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82502 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Κωνσταντίνο – Αλκέτα Ουγγρίνη δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ειδικότητα, αντικείμενο και προσόντα ως ακολούθως:

  Θέση – Περιγραφή αντικειμένου απασχόλησης:
  -Πιλοτική λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου στο Ίδρυμα μέχρι την ολοκλήρωση της σύστασης Οργανικής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον νέο Οργανισμό του Ιδρύματος.
  - Υποστήριξη στη διενέργεια πιλοτικού Εσωτερικού Ελέγχου στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  - Εφαρμογή και Τήρηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου αιτημάτων προμηθειών και εν γένει των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

  Αριθμός ατόμων: ένας (1)

  Αποδεκτός τίτλος σπουδών: Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικού – Οικονομικού ή ισότιμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα ή πτυχίο από πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.
  Αποδοχές: Bάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος της αμοιβής δε δύναται να υπερβεί συνολικά (για τους 12 μήνες) το ύψος των 18.000,00 €.

  Τόπος εργασίας: Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:
  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)
  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 13599/24-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

  Υπερσύνδεσμος ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:%2282502%22&page=0&sort=recent 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012