Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος δύο φωτογραφικών αισθητήρων υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας Κ.Ε. 82272

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-11-2020 14:54 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού και ειδικότερα συστήματος δύο φωτογραφικών αισθητήρων υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας, κατάλληλοι για ολοκλήρωση με ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems), στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «BorderUAS - Semi-autonomous border surveillance platform combining next generation unmanned aerial vehicles with ultra-high-resolution multi-sensor surveillance payload» (H2020-SU-SEC-2019)», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό ΕΛΚΕ 82272, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

  Υποβολή προσφορών: - με αποστολή μέχρι την Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού
  - με κατάθεση μέχρι την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού.

  Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

  Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου

  Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

  Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη, στο τηλέφωνο 28210 37005 ή στο e-mail: mzervakis@isc.tuc.gr

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμβασης
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012