Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ροομέτρων μάζας Κ.Ε. 82104 16-03-2021 15:01 16-03-2021 15:01
Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού έργου «Ανακαίνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη» (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 94700) 24-02-2021 10:13 24-02-2021 10:13
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών μηχανουργείου Κ.Ε. 81895 20-02-2021 13:32 20-02-2021 13:32
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του υποέργου Νο 4 «Ολοκλήρωση της αναβάθμισης εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης» 16-02-2021 12:27 16-02-2021 12:27
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 81552 10-02-2021 13:05 10-02-2021 13:05
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μίας (1) νέας άδειας χρήσης Zoom Large Meetings και ανανέωση διακοσίων (200) αδειών χρήσης Zoom Meetings Κ.Ε. 82396 09-02-2021 14:06 09-02-2021 14:06
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021, 04-02-2021 08:17 04-02-2021 08:17
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού μεγάλης κλίμακας του Πολυτεχνείου Κρήτης 03-02-2021 12:04 03-02-2021 12:04
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων Κ.Ε. 82104 14-01-2021 16:53 17-01-2021 13:38
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση τριάντα (30) ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης 13-01-2021 14:22 13-01-2021 14:22
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ, μελών επιτροπής διαγων. έργου "Ανακαίνιση των αθλητικών εγκ/σεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη" 15-12-2020 10:49 15-12-2020 10:49
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου, κάτω των ορίων Ν. 4412/2016, με τίτλο: "Ανακαίνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη" 14-12-2020 15:38 14-12-2020 15:38
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 08-12-2020 14:02 08-12-2020 14:02
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μικροηλεκτρoνικών αναλωσίμων Κ.Ε 81806. 04-12-2020 14:04 07-12-2020 10:28
Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την επισκευή Οργάνου Μέτρησης ολικού οργανικού άνθρακα του οίκου Shimadzu 03-12-2020 11:44 03-12-2020 11:44
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012