Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για απασχόληση φοιτητών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-09-2017 19:53 Author info

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) προπτυχιακούς φοιτητές/ φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης.

  Το χρονικό διάστημα απασχόλησης θα κυμαίνεται από την 7η Οκτωβρίου 2017 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

  Δικαιολογητικά

  1) Συνημμένη αίτηση (πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη)
  2) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 στην οποία θα αναφέρουν
  α) ότι έλαβαν γνώση των όρων της με αρ. πρωτ. 1820/02-09-2016 πρόσκληση τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακατα,
  β) ότι είναι σε θέση να αναλάβουν την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 2192/13-09-2017 πρόσκληση επιδεικνύοντας την απαιτούμενη ευγένεια και συνέπεια,
  γ) ότι παραιτούνται κάθε δικαιώματος αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Εταιρείας που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της επιλογής ή στη μη σύναψη των συμβάσεων
  3) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  4) Αποδεικτικά γνώσης πρώτων βοηθειών
  5) Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίου έτους των γονέων ή της δικής τους δήλωσης (σε περίπτωση προσκόμισης δικής τους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν υποχρεωτικά να καταβάλλουν και των γονέων)
  6) Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής τους


  Υποβολή αιτήσεων

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι την 25/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 υπόψιν Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου/ Γραμματεία Αθλητικών Εγκαταστάσεων /Γήπεδα Πολυτεχνείου Κρήτης (Η Γραμματεία λειτουργεί καθημερινά από 15:00-23:00)

  Φοιτητές που απασχολήθηκαν στη Γραμματεία την περίοδο 2016-2017 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

  Ελλιπείς αιτήσεις (βάσει των δικαιολογητικών που ζητήθηκαν) δεν θα ληφθούν υπόψη.

  Πληροφορίες: Τηλ. 28210-37997 | ώρες 15:00 – 23:00 |
  Γραμματεία Αθλητικών Εγκαταστάσεων

  Συνημμένα:
  Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
  Υπεύθυνη Δήλωση
  Αίτηση υποψηφίου

  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--