Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Διακήρυξης 21199/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση παραδοτέων της πράξης ERMIS F (Κ.Ε. 81431)

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-12-2018 09:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 06-12-2018 09:23

  Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση των παραδοτέων:

  -4.5.5. με τίτλο «Σχεδίαση, Υλοποίηση, Έλεγχος και λειτουργία εφαρμογής Κοινωνικής Δικτύωσης για περιβαλλοντικούς κινδύνους», προϋπολογισμού ποσού 14.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (καθαρή αξία 11.290,32 € πλέον ΦΠΑ ποσού 2.709,68 €) και

  -5.5.2. με τίτλο «Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών», προϋπολογισμού ποσού 16.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (καθαρή αξία 12.903,23 € πλέον ΦΠΑ ποσού 3.096,77 €)

  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ERMIS-F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ERMIS F- Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρατζά και Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81431.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 24.193,55 €, πλέον ΦΠΑ ποσού 5.806,45 €).

  Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή μίας προσφοράς (για ένα εκ των δύο παραδοτέων), από κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, από επιτροπή διαγωνισμού η οποία θα επιλεγεί κατόπιν δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι σε περίπτωση αυτοπρόσωπης, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο παράδοσης, η ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι η 21η/12/2018 και ώρα 09:00 π.μ., ενώ σε περίπτωση αποστολής η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η/12/2018 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν.

  CPV υπό ανάθεση υπηρεσιών: 98300000-6 (Διάφορες Υπηρεσίες)

  αρ. διαδικτυακής ανάρτησης Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. διακήρυξης: 18PROC004133927

  αρ. διαδικτυακής ανάρτησης Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. προκήρυξης: 18PROC004134046


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 10-12-2018 13:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 10-12-2018 13:50

  Διευκρίνιση: Η διάρκεια της σύμβασης, για το σύνολο των παραδοτέων, ορίζεται σε 12 μήνες (εκ παραδρομής αναφορά διαφορετικής ημερομηνίας υλοποίησης παραδοτέου 5.5.2. σε Παράρτημα Β Τεχνικές Προδιαγραφές)


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012