Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόφαση Κατακύρωσης για τον με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 18849/2018 συνοπτικό διαγωνισμό Κ.Ε. 81755

 • 1
 • Συντάχθηκε 09-01-2019 16:18 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18849/02-11-2018 συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την προμήθεια δύο γεωδαιτικών δορυφορικών δεκτών εντοπισμού GNSS, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «SERAC: Sentinel-3 Radar Altimeter Calibration in Crete- Operational Support», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μερτίκα Στυλιανό και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81755

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A90%CE%96%CE%96469%CE%926%CE%9D-2%CE%929

   


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012