Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Hλεκτρονικός διαγωνισμός (αρ. πρωτ. 1884/2019) για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού Κ.Ε. 81881

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-01-2019 11:25 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1: Εργαστηριακός εξοπλισμός με παρελκόμενα σχετικά μικρού όγκου και βάρους για πειράματα φασματοσκοπίας και πηγές φωτός σύμφωνης εκπομπής με δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης/προσαρμογής σε φορητό σύστημα, προϋπολογισμού ποσού 21.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Τμήμα 2: Επιστημονικός/ερευνητικός εξοπλισμός με παρελκόμενα για μετρήσεις φασματοσκοπίας με πηγές φωτός σύμφωνης και μη-σύμφωνης εκπομπής, για ανάπτυξη φορητού συστήματος για μετρήσεις πεδίου, προϋπολογισμού ποσού 69.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Τμήμα 3: Μηχανή ταχείας πρωτοτυποποίησης (Rapid Prototyping) για κατασκευή στοιχείων/μερών/εξαρτημάτων/υποσυστημάτων σε εργαστηριακά πειράματα και σύνθεσης/συναρμολόγησης πρότυπου φορητού συστήματος, προϋπολογισμού ποσού 2.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «"Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων" με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156», με Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81881 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Στ. Μουσταϊζή.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός (σύνολο επιμέρους τμημάτων διαγωνισμού) ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων ενιακοσίων ευρώ (92.900,00 €), το οποίο αναλύεται σε ποσό καθαρής αξίας ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ενιακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (74.919,35 €) πλέον ΦΠΑ ποσού ύψους δέκα επτά χιλιάδων ενιακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (17.980,65 €).

  Η ως άνω σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με MIS 5031818.

  Επισημαίνεται ότι γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς, ανά Τμήμα και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος.

  Τα υπό προμήθεια είδη ανήκουν στις κατηγορίες δαπάνης 38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών.

  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της.

  Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός (συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 69777) και η διαδικασία διεξαγωγής του θα είναι ηλεκτρονική μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr).

  Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού έχει οριστεί η 22α Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
  Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20:00 μ.μ.

  Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας (3) τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

  Δημοσιότητα: Η παρούσα προκήρυξη θα καταχωρηθεί την 24η/01/2019 στο Πρόγραμμα Διαύγεια και θα λάβει συγκεκριμένο αριθμό (Α.Δ.Α.) και ακολούθως και αυθημερόν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και θα λάβει
  συγκεκριμένο αριθμό (ΑΔΑΜ) και στο Σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  Απλοποιημένη περίληψη της διακήρυξης (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1886/21-01-2019) θα δημοσιευθεί επίσης στις εφημερίδες: α) ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ (ημερήσια τοπική) την Τρίτη, 29/01/2019 και β) ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (εβδομαδιαία τοπική) την Τετάρτη 30/01/2019.

  Καταχωρήσεις: Η υπ’ αρ. 221884/21-01-2019 διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και θα λάβει συγκεκριμένο αριθμό (ΑΔΑΜ) και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr την
  24η/01/2019 ημέρα Πέμπτη.


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 25-01-2019 11:44 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο/η Katsiouli Maria έγραψε: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1: Εργαστηριακός εξοπλισμός με παρελκόμενα σχετικά μικρού όγκου και βάρους για πειράματα φασματοσκοπίας και πηγές φωτός σύμφωνης εκπομπής με δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης/προσαρμογής σε φορητό σύστημα, προϋπολογισμού ποσού 21.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Τμήμα 2: Επιστημονικός/ερευνητικός εξοπλισμός με παρελκόμενα για μετρήσεις φασματοσκοπίας με πηγές φωτός σύμφωνης και μη-σύμφωνης εκπομπής, για ανάπτυξη φορητού συστήματος για μετρήσεις πεδίου, προϋπολογισμού ποσού 69.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Τμήμα 3: Μηχανή ταχείας πρωτοτυποποίησης (Rapid Prototyping) για κατασκευή στοιχείων/μερών/εξαρτημάτων/υποσυστημάτων σε εργαστηριακά πειράματα και σύνθεσης/συναρμολόγησης πρότυπου φορητού συστήματος, προϋπολογισμού ποσού 2.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «"Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων" με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156», με Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81881 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Στ. Μουσταϊζή.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός (σύνολο επιμέρους τμημάτων διαγωνισμού) ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων ενιακοσίων ευρώ (92.900,00 €), το οποίο αναλύεται σε ποσό καθαρής αξίας ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ενιακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (74.919,35 €) πλέον ΦΠΑ ποσού ύψους δέκα επτά χιλιάδων ενιακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (17.980,65 €).

  Η ως άνω σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με MIS 5031818.

  Επισημαίνεται ότι γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς, ανά Τμήμα και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος.

  Τα υπό προμήθεια είδη ανήκουν στις κατηγορίες δαπάνης 38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών.

  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα πέντε (65) ημέρες από την υπογραφή της.

  Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός (συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 69777,1) και η διαδικασία διεξαγωγής του θα είναι ηλεκτρονική μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr).

  Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού έχει οριστεί η 22α Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
  Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20:00 μ.μ.

  Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας (3) τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

  Δημοσιότητα: Η παρούσα προκήρυξη θα καταχωρηθεί την 24η/01/2019 στο Πρόγραμμα Διαύγεια και θα λάβει συγκεκριμένο αριθμό (Α.Δ.Α.) και ακολούθως και αυθημερόν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και θα λάβει
  συγκεκριμένο αριθμό (ΑΔΑΜ) και στο Σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  Απλοποιημένη περίληψη της διακήρυξης (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1886/21-01-2019) θα δημοσιευθεί επίσης στις εφημερίδες: α) ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ (ημερήσια τοπική) την Τρίτη, 29/01/2019 και β) ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (εβδομαδιαία τοπική) την Τετάρτη 30/01/2019.

  Καταχωρήσεις: Η υπ’ αρ. 221884/21-01-2019 διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και θα λάβει συγκεκριμένο αριθμό (ΑΔΑΜ) και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr την
  24η/01/2019 ημέρα Πέμπτη.

   


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 08-02-2019 14:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε εκ νέου η 28η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
  Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20:00 μ.μ.

  Η αλλαγή στην καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και συνακόλουθα στην ημερομηνία διενέργειας έγινε ύστερα από σχετική απαίτηση του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για λόγους αναβάθμισης.


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012