Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος 3118/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού&Μηχανικού H/Y, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος κ.ε.81799

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 3118/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού&Μηχανικού H/Y, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος κ.ε.81799

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-02-2019 14:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την απασχόληση ενός (1) ατόμου ειδικότητας Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τον τομέα της Ψηφιακής Επεξεργασίας / Ανάλυσης Ιατρικής Εικόνας, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο ««Προηγμένο Σύστημα Πρόληψης Επικίνδυνων Καταστάσεων για Βρέφη (x (επι) ΒΛΕΨΙΣ)» με κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-04440», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81799, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ζερβάκη Μιχαήλ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020.

  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00μμ.

  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

  Πληροφορίες: Μπόνια Αρετή τηλ.28210-37073

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9B%CE%9E%CE%95469%CE%926%CE%9D-8%CE%92%CE%92 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012