Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος 3157/2019 για την πρόσληψη (1) ατόμου Πτυχιούχου Π.Ε. Διοικητικού–Οικονομικού ή Π.Ε. Μηχανικών,κ.ε.52019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 3157/2019 για την πρόσληψη (1) ατόμου Πτυχιούχου Π.Ε. Διοικητικού–Οικονομικού ή Π.Ε. Μηχανικών,κ.ε.52019

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-02-2019 09:42 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΜΗ7469Β6Ν-2ΔΑ) για την υποβολή προτάσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας πτυχιούχου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Π.Ε. Μηχανικών ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κατόχου ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2019)», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 52019, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ζερβάκη Μιχαήλ.

  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00μμ.Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

  Πληροφορίες: Μπόνια Αρετή τηλ.28210-37073

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C%CE%977469%CE%926%CE%9D-2%CE%94%CE%91 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012