Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης 22013/2018 ηλεκτρονικού διαγωνισμού Κ.Ε. 81717

  • 1
  • Συντάχθηκε 14-02-2019 15:25 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 22013/05-12-2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 68062) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλωσίμων χημικών και μικροβιακών αναλύσεων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ- ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαζαρίδη και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81717


    Συνημμένα:

  • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012