Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης 1557/2019 συν. διαγωνισμού Κ.Ε. 81895

  • 1
  • Συντάχθηκε 15-02-2019 09:50 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1557/17-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών», με ακρωνύμιο "G4M" και κωδικό Τ1ΕΔΚ-01469 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αριστομένη Αντωνιάδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81895


    Συνημμένα:

  • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012