Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12796/31-05-2019 για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή νομικών υπηρεσιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12796/31-05-2019 για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή νομικών υπηρεσιών

 • 1
 • Συντάχθηκε 31-05-2019 12:22 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 12796/31-05-2019 (ΑΔΑ: 67ΩΕ469Β6Ν-Ρ5Ε) για την υποβολή προτάσεων  για την απασχόληση ενός ατόμου Πτυχιούχου Νομικής ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κατόχου ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στα πλαίσια του Υποέργου (Α/Α 01) «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ-Δράση για το Πολυτεχνείο Κρήτης» της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033598, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κομνίτσα Κωνσταντίνο και  με κωδικό έργου 81986.

  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019  και ώρα 14:00μμ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
  Πληροφορίες: Μπόνια Αρετή, τηλ.28210-37073

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67%CE%A9%CE%95469%CE%926%CE%9D-%CE%A15%CE%95 

   


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 20-06-2019 13:56 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στην υπ'αριθ. 12796/31-05-2019 πρόσκληση ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ενός (1) ατόμου ειδικότητας Πτυχιούχου Π.Ε. Νομικής ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κατόχου ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, στα πλαίσια του έργου "Υποέργου (Α/Α 01) «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ-Δράση για το Πολυτεχνείο Κρήτης» της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033598, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»", με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κομνίτσα Κων/νο με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81986
  Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 14.00μμ.  

  Ο/η Perakaki Maria έγραψε:

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 12796/31-05-2019 (ΑΔΑ: 67ΩΕ469Β6Ν-Ρ5Ε) για την υποβολή προτάσεων  για την απασχόληση ενός ατόμου Πτυχιούχου Νομικής ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κατόχου ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στα πλαίσια του Υποέργου (Α/Α 01) «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ-Δράση για το Πολυτεχνείο Κρήτης» της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033598, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κομνίτσα Κωνσταντίνο και  με κωδικό έργου 81986.

  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019  και ώρα 14:00μμ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
  Πληροφορίες: Μπόνια Αρετή, τηλ.28210-37073

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67%CE%A9%CE%95469%CE%926%CE%9D-%CE%A15%CE%95 

   

   


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012