Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13485/2019 για την απασχόληση (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κ.ε.81672

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13485/2019 για την απασχόληση (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κ.ε.81672

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-06-2019 12:25 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,  
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 13485/07-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΜ2469Β6Ν-ΝΨ2) για την υποβολή προτάσεων για την απασχόληση δύο (2) ατόμων  ειδικότητας Διπλωματούχου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ,  με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «INFRAMIX», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81672, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Παπαγεωργίου Μάρκο.
  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019  και ώρα 14:00μμ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
  Πληροφορίες: Μπόνια Αρετή, τηλ.28210-37073
  Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) ο σύνδεσμος της ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A7%CE%999469%CE%926%CE%9D-%CE%9E%CE%92%CE%9B 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012