Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 13216/2019(ΑΔΑ:7ΧΦ7469Β6Ν-47Ν) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 ατόμου, κ.ε. 81800

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 13216/2019(ΑΔΑ:7ΧΦ7469Β6Ν-47Ν) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 ατόμου, κ.ε. 81800

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-07-2019 10:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 13216/05-06-2019(ΑΔΑ:7ΧΦ7469Β6Ν-47Ν) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη ενός ατόμου Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο ««Αυτόνομο ρομποτικό σύστημα για ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων » με ακρωνύμιο "ΑΝΑΣΑ" και κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-03110», Κ.Ε. 81800 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ζερβάκη Μιχαήλ

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A99%CE%92%CE%99469%CE%926%CE%9D-%CE%96%CE%A7%CE%9D 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012