Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16369/2019 για την πρόσληψη (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κ.ε.81801

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16369/2019 για την πρόσληψη (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κ.ε.81801

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-07-2019 10:59 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 16369/12-07-2019 (ΑΔΑ:ΩΥ3Υ469Β6Ν-ΦΒΚ) για την υποβολή προτάσεων για την  πρόσληψη ενός (1)  ατόμου ειδικότητας Διπλωματούχου Τμήματος Πληροφορικής ή Διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή  σχόλη της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «sMart fArming with dRoneS με ακρωνύμιο MARS και κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-04759», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81801, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ζερβάκη Μιχαήλ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020.

  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00μμ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
  Πληροφορίες: Μπόνια Αρετή, τηλ.28210-37073
  Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) ο σύνδεσμος της ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια 

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A53%CE%A5469%CE%926%CE%9D-%CE%A6%CE%92%CE%9A 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012