Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Χατζηδάκης Σταύρος-Σχολή ΜΗΠΕΡ

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-07-2019 13:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

  Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Χατζηδάκης Σταύρος

  Α.Μ.:2013050048

  Ημερομηνία Παρουσίασης: 15/7/2019

  Ώρα: 15:00

  Αίθουσα:Κ2 Α3

  Θέμα «Προσδιορισμός συγκέντρωσης υδρογονανθράκων στη στήλη του νερού αμέσως μετά την επιτόπια καύση αργού πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσσας»

  Title «Determination of the concentration of petroleum hydrocarbons  in water column following in-situ burning»

  Επιβλέπων: Καλογεράκης Νικόλαος

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1 Καλογεράκης Νικόλαος

  2 Πασαδάκης Νικόλαος

  3 Αντωνίου Ελευθερία

  Περίληψη:

  (Ελληνικά)

  Η ανάγκη για άντληση και χρήση πετρελαίου αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που συνδέεται άμεσα, παρά τα υψηλά μέτρα ασφαλείας, με την ύπαρξη κινδύνου σημαντκών διαρροών και το σχηματισμό πετρελαιοκηλίδων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι πετρελαιοκηλίδες χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, διότι μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Έτσι έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης, οι οποιές μπορεί να είναι είτε φυσικές είτε χημικές. Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου εξαρτάται από πλήθος παραγόντων που σχετίζονται με τον τύπο και τη σύσταση του πετρελαίου, τα χαρακτηριστικά της περιοχή στην οποία διέρευσε, τις καιρικές συνθήκες του περιβάλλοντος, που επηρεάζουν την δισπορά, την αποικοδόμηση και την εξάτμιση του πετρελαίου. Ωστόσο κάποιες από τις μεθόδους δύνανται να επιβαρύνουν και αυτές με την εφαρμογή τους το οικοσύστημα.

  Στην παρούσα διπλωματική εξετάζεται η επίπτωση της επί τόπουιας καύσης πετρελαίου, ως τεχνικής αντιμετώπισης στη θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο της είναι ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης υδργονανθράκων στη στήλη του νερού μετά την εφαρμογή της. Η επιτόπια καύση ειναι μία τεχνική που αν εφαρμοστεί υπό τις κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να απομακρύνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλο όγκο του πετρελαίου που έχει χυθεί και να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς ο χρόνος απόκρισης της μεθόδου είναι πολύ μικρός και ο ρύπος δεν προλαβαίνει να υποστεί αλλαγές όσον αφορα τη σύνθεση του και να εξαπλωθεί στην επιφάνεια. Παρόλα αυτά έχει δύο πολύ τοξικά παράγωγα, το υπόλειμμα (άκαυστο πετρέλαιο) και τον καπνό της καύσης. Οι υρογονάνθρακες περνάνε στη στήλη του νερόυ από το υπόλειμμα. Για την μελέτη αυτή σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε ένα πείραμα μεγάλης κλίμακας  (μεσόκοσμων), σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), το οποίο εξομοίωσε συνθήκες πραγματικής καύσης. Στόχος είναι να ποσοτικοποιηθεί η δυνητική επίπτωση της μεθόδου.

  Abstract:

  (Αγγλικά)

  The need for oil extraction and use is constantly increasing, which is directly linked, despite high safety measures, to the risk of significant leakage and the formation of oil spills in the marine environment. Oil spills need to be effaced as they can have significant impact on the marine ecosystem. Various methods of treatment have been developed, which may be either natural or chemical. The choice of the most appropriate method depends on a number of factors related to the type and composition of the oil, the characteristics of the area in which it spilled, the environmental conditions affecting the oil dispersion, degradation and evaporation. However, some of the methods can be harmful to the ecosystem when applied.

  This diploma thesis examines the impact of in-situ burning (ISB) as an oil spill response technique. More specifically, its subject is the determination of hydrocarbons concentration in water column after in-situ burning. If this method is applied under the right conditions, it can remove a very large amount of the spilled oil in a very short time and contribute to environmental protection as the response time of the process is very short and the pollutant does not have time to change, in terms of composition, and spread on the surface. Despite these facts, it has two very toxic byproducts, the residue (unburned oil) and the smoke of combustion. The hydrocarbons pass in the water column from the burned residue. For this study, a large-scale (mesocosm) experiment was designed and carried out in collaboration with Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), which emulated real burning conditions. The aim is to quantify the potential impact of the ISB as a first response method.


  Τόπος: Κ2 - Κτίριο ΜΗΠΕΡ, Κ2.Α.3
  Έναρξη: 15/07/2019 15:00
  Λήξη: 15/07/2019 16:00


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012