Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια επίπλων και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-08-2019 09:00 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση και την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών συγκροτημάτων των κτιρίων της Γ’ Φάσης της Φοιτητικής Εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  1. Είδη Επίπλωσης Δωματίων και Κουζινών / Κοινόχρηστων Χώρων των διαμερισμάτων,  CPV: 39000000-2

  Προϋπ/σμος: 289.132,25 € πλέον ΦΠΑ 69.391,75 €. Συνολικός Προϋπολογισμός  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 358.524,00 €

  2.      Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές, CPV: 39710000-2

  Προϋπ/σμος: 31.354,83 € πλέον ΦΠΑ 7.525,17 €. Συνολικός Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 38.880,00 €.

  Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των 320.487,10 €. ΦΠΑ: 76.916,90 €. Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 397.404,00 €.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για όλα τα τμήματα.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 6491/31.7.2019 διακήρυξη.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ΄αριθμ 6031/3.7.2019 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24.9.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 π.μ.

  Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73132 Χανιά και ώρα έως τις 15:00 το αργότερο προκειμένου να πρωτοκολληθεί.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 30.9.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 6491/31.7.2019 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων

  Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο (Χανιώτικα Νέα & Νέοι Ορίζοντες) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Χρηματοδότηση

  Η σύμβαση θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου με τίτλο «Εξοπλισμός Γ΄ Φάσης κτιρίων Φοιτητικής Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης» με Ενάριθμο: 2019ΣΕ04600039. Επίσης, σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 – άρθρο 5: «Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) Έργων».

  Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

  Τμήμα Προμηθειών Π.Κ


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012