Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών έτους 2019

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-08-2019 09:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2019. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ €

  ΦΠΑ €

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ €

  1  Σχολή Μ.Π.Δ

  725,81

  174,19

  900,00

  2  Σχολή Μ.Π.Δ

  1.048,39

  251,61

  1.300,00

  3 Σχολή Μ.Π.Δ

  2.016,13

  483,87

  2.500,00

  4  Σχολή Μ.Π.Δ

  806,45

  193,55

  1.000,00

  5  Σχολή Μ.Π.Δ

  1.572,58

  377,42

  1.950,00

  6 Σχολή Μ.Π.Δ

  1.169,35

  280,65

  1.450,00

  7 Σχολή Μ.Π.Δ

  806,45

  193,55

  1.000,00

  8  Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π

  524,19

  125,81

  650,00

  9 Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π

  806,45

  193,55

  1.000,00

  10 Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π

  500,00

  120,00

  620,00

  11 Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π

  471,77

  113,23

  585,00

  12 Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π

  1.209,68

  290,32

  1.500,00

  13 Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π

  443,55

  106,45

  550,00

  14 Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π

  3.145,16

  754,84

  3.900,00

  15 Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π

  483,87

  116,13

  600,00

  16Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.

  604,84

  145,16

  750,00

  17 Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.

  868,55

  208,45

  1.077,00

  18 Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.

  465,32

  111,68

  577,00

  19 Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.

  2.306,45

  553,55

  2.860,00

  20 Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.

  2.404,03

  576,97

  2.981,00

  21 Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.

  575,00

  138,00

  713,00

  22 Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.

  444,81

  106,75

  551,56

  23 Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.

  1.191,13

  285,87

  1.477,00

  24 Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.

  1.110,48

  266,52

  1.377,00

  25 Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.

  806,45

  193,55

  1.000,00

  26 Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.

  806,45

  193,55

  1.000,00

  27 Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ.

  806,45

  193,55

  1.000,00

  28  Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ.

  483,87

  116,13

  600,00

  29 Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ.

  1.790,32

  429,68

  2.220,00

  30 Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ.

  346,77

  83,23

  430,00

  31 Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ.

  806,45

  193,55

  1.000,00

  32 Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ.

  806,45

  193,55

  1.000,00

  33 Σχολή ΑΡ. ΜΗΧ.

  7.733,87

  1.856,13

  9.590,00

  34 Σχολή ΑΡ. ΜΗΧ.

  604,84

  145,16

  750,00

  35 Δ.Τ.Δ.Υ.Υ/ΔΥΥ

  11.209,68

  2.690,32

  13.900,00

  36 Δ.Τ.Δ.Υ.Υ./ΕΥΥ

  31.854,84

  7645,16

  39.500,00

  37 Δ.Τ.Δ.Υ.Υ./ΕΥΥ

  9354,84

  2245,16

  11.600,00

  38 Δ.Τ.Δ.Υ.Υ./ΕΥΥ

  18548,39

  4451,61

  23.000,00

  Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των 111.660,13 ΦΠΑ: 26.798,43,  Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 138.458,56€.

   

  Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων ή για ένα (1) ή περισσότερα τμήματα.

   

  Η κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει σε περισσότερους του ενός αναδόχου και έως τριάντα οκτώ (38).

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 6575/2-8-19 διακήρυξη.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ΄αριθμ 6575/2-8-19 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16η/9/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

  Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε3, Γραφείο 004, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73132 Χανιά και ώρα έως τις 15:00 το αργότερο προκειμένου να πρωτοκολληθεί.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ: 20η/9/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ 6575/2-8-19 διακήρυξη.

  Δημοσίευση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 6575/2-8-19 διακήρυξη.  

  Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

  Τμήμα Προμηθειών Π.Κ


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012