Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 19269/2019 (ΑΔΑ:6Ι72469Β6Ν-ΡΡΤ) για την απασχόληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση έργου κ.ε. 81938

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 19269/2019 (ΑΔΑ:6Ι72469Β6Ν-ΡΡΤ) για την απασχόληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση έργου κ.ε. 81938

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-08-2019 13:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 19269/30-08-2019 (ΑΔΑ:6Ι72469Β6Ν-ΡΡΤ) για την υποβολή προτάσεων για την απασχόληση ενός (1)  ατόμου κατόχου απολυτήριου τίτλου οποιασδήποτε σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντικής Μηχανικής», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81938, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κα. Ψυλλάκη Ελευθερία.

  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00μμ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
  Πληροφορίες: Μπόνια Αρετή, τηλ.28210-37073
  Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) ο σύνδεσμος της ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια  

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9972469%CE%926%CE%9D-%CE%A1%CE%A1%CE%A4 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012