Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας Τάλλαρου Ζωής-Ευρυδίκης -Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • 1
 • Συντάχθηκε 10-09-2019 09:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ονοματεπώνυμο: Τάλλαρου Ζωή-Ευρυδίκη

  Θέμα: Οι επεμβάσεις αναστήλωσης στα αρχαία μνημεία επι Ιταλοκρατίας στην Κω
  Title: The ancient monuments restorations during the Italian Rule in Kos

  Τετάρτη18 Σεπτεμβρίου 2019, 7 μ.μ.
  Κτίριο Κ4, Πολυτεχνειούπολη

  Εξεταστική Επιτροπή
  Αναπληρωτής Καθηγητής Σκουτέλης Νίκος (επιβλέπων)
  Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος
  Επίκουρος Καθηγητής Ασλανίδης Κλήμης

  Περίληψη
  Η παρούσα διπλωματική αναφέρεται στη μελέτη και την παρουσίαση των αναστηλώσεων των αρχαίων μνημείων κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας στην Κω. Τα αρχαία μνημεία της Κω καταγράφηκαν, αναστηλώθηκαν και αποκαταστάθηκαν από τους Ιταλούς κατά την περίοδο 1920-1940 γεγονός που συνετέλεσε στη διάσωσή τους.
  Ωστόσο, εντοπίζονται και ορισμένες αστοχίες ως προς τις μεθόδους και τις αρχές αυτών των αναστηλώσεων που εφαρμόστηκαν από τους Ιταλούς. Οι αστοχίες αυτές μελετώνται υπό το πρίσμα της εποχής που πραγματοποιήθηκαν, δηλαδή ως προς τις αρχές που συνήθως ακολουθούνταν για την αποκατάσταση μνημείων στην Ιταλία κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα. Για την πληρέστερη κατανόηση του κειμένου παρουσιάζονται οι αρχές αυτές εν συντομία. Η γράφουσα επιπλέον ερευνά το ιδιαίτερο φυσικό και
  δομημένο περιβάλλον της Κω προκειμένου να προβάλλει το ιστορικό υπόβαθρο και τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Κω κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.
  Παρουσιάζονται τα κυριότερα και γνωστότερα αρχαία μνημεία του νησιού, αλλά και μνημεία μικρότερης κλίμακας, με εξίσου σημαντικό ενδιαφέρον ως προς τις επεμβάσεις των Ιταλών σε αυτά.
  Η μελέτη καταλήγει στην αξιολόγηση των πρακτικών και των μεθόδων που ακολούθησαν οι Ιταλοί, καθώς επίσης επιχειρεί μια γενικότερη θεώρηση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εν λόγω μεθόδων προκειμένου να συμβάλλει στη διασφάλιση της παρουσίας των μνημείων μέχρι σήμερα.


  Abstract
  This thesis refers to the study and presentation of ancient monuments restorations during the Italian Rule in Kos. The ancient monuments of Kos were recorded, consolidated and restored by the Italians during the period 1920–1940; a fact that contributed to their preservation.
  However, there are some weaknesses in the methods and principles of restorations conducted by the Italians. Those disadvantages have been studied with respect to the specific time period, that is to say, with regard to the principles that were commonly followed for monument restoration in Italy during the first half of the 20th century. For a better understanding of this study, those principles are presented in brief. In addition, the text deals with the particular natural and structural environment of Kos in order to understand the historical background and conditions prevailing in Kos during this period.
  The main and most famous monuments of the island, as well as monuments of smaller scale, with equally important interest as to the Italian interventions are also presented.
  The study concludes in the evaluation of practices and methods implemented by the Italians and attempts a more general analysis of the effectiveness of these methods, as to contribute to the safeguarding of the monuments in the future.


  Τόπος: Κ4 - Κτίριο Κ4
  Έναρξη: 18/09/2019 19:00
  Λήξη: 18/09/2019 20:00


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012