Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21830/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου Διπλωματούχου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κ.ε.81810

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21830/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου Διπλωματούχου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κ.ε.81810

 • 1
 • Συντάχθηκε 04-10-2019 11:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21830/04-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ1Χ4469Β6Ν-Μ1Ψ) για την υποβολή προτάσεων για την απασχόληση  ενός (1)  ατόμου ειδικότητας Διπλωματούχου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική και Διδακτορικού Διπλώματος στον τομέα της Τεχνητής νοημοσύνης, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο ««ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ" με ακρωνύμιο "AI-CFPD" και κωδικό έργου: Τ1ΕΔΗ-03464»», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81810, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Μπιλάλη Νικόλαο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020.

  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00μμ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
  Πληροφορίες: Μπόνια Αρετή, τηλ.28210-37073
  Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) ο σύνδεσμος της ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A81%CE%A74469%CE%926%CE%9D-%CE%9C1%CE%A8 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012