Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών και εξαρτημάτων για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 04-10-2019 13:27 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 04-10-2019 13:38

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών και εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής και εργαστηρίων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για το έτος 2019, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η  υπ΄αριθμ 687/4.10.2019 Διακήρυξη.

  Η προμήθεια επιμερίζεται σε οκτώ (8) τμήματα σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της υπ΄αριθμ 687/4.10.2019 διακήρυξης.

  Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα.

  Η κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει σε περισσότερους του ενός αναδόχους.

  Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω οκτώ (8) τμήματα:

  Τμήμα 1: Προμήθεια σετ συντήρησης (maintenance kits) εκτυπωτών συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (5.650,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

  Τμήμα 2: Προμήθεια εξαρτημάτων διακομιστών συνολικού προϋπολογισμού δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (13.300,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

  Τμήμα 3: Προμήθεια εξαρτημάτων σταθμών εργασίας των κοινόχρηστων αιθουσών υπολογιστών και των Διοικητικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (16.780,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

  Τμήμα 4: Προμήθεια ανταλλακτικών λαμπτήρων κεντρικών προβολικών συστημάτων συνολικού προϋπολογισμού χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

   Τμήμα 5: Προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών και εξαρτημάτων συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (2.970,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

  Τμήμα 6: Προμήθεια ανταλλακτικών φακού, λαμπτήρα προβολικού συστήματος και σετ συντήρησης (maintenance kits) εκτυπωτή συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (2.470,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

  Τμήμα 7: Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης εκτυπωτών του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

  Τμήμα 8: Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής εκτυπωτή του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συνολικού προϋπολογισμού χιλίων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (1.525,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

  Ημερομηνία Διενέργειας: 21 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 π.μ.

  Τόπος διενέργειας: Οικονομική Υπηρεσία/ Τμήμα Προμηθειών, Κτήριο Ε5, Ισόγειο, Γραφείο 023, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά.

  Επισυνάπτονται: (α) η υπ΄αριθμ 686/4.10.2019 προκήρυξη, (β) η υπ΄αριθμ 687/4.10.2019 διακήρυξη, (γ) τα υποδείγματα ΤΕΥΔ σε pdf και  σε xml σε μορφή zip, (δ) το παράρτημα Δ' – υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Σοφία Τρακάκη

  Τμήμα Προμηθειών


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012