Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21776/2019 για την πρόσληψη 1 ατόμου Πτυχιούχου Πληροφορικής Π.Ε., με σύμβαση εργασίας κ.ε. 82022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21776/2019 για την πρόσληψη 1 ατόμου Πτυχιούχου Πληροφορικής Π.Ε., με σύμβαση εργασίας κ.ε. 82022

 • 1
 • Συντάχθηκε 04-10-2019 16:16 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21776/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΘΩ469Β6Ν-ΨΗ2) για την υποβολή προτάσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου Πτυχιούχου Πληροφορικής Π.Ε. ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κατόχου ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο αντικείμενο της Πληροφορικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης (δαπάνες για μεγάλα συνέδρια ή για προετοιμασία προτάσεων) - Σχολή Αρχιτεκτονικής», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82022, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κ. Προβιδάκη Κων/νο.

  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00μμ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
  Πληροφορίες: Μπόνια Αρετή, τηλ.28210-37073
  Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) ο σύνδεσμος της ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια 

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A1%CE%98%CE%A9469%CE%926%CE%9D-%CE%A8%CE%972 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012