Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δι/κών στο πλαίσιο της 18453/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82057

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-10-2019 15:52 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους επιλεγέντες υποψηφίους της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18453/02-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με μεταδιδακτορικούς ερευνητές, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μάρκο Παπαγεωργίου και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82057.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, οι Πίνακες Επιλεγέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

  Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος και υπό την προϋπόθεση του σεβασμού στην τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της κείμενης νομοθεσίας.


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012