Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χημικών (ενώσεων και αερίων) και υαλικών/αναλωσίμων εργαστηρίου Κ.Ε. 81812

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-11-2019 12:18 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης δημοσιεύει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια χημικών και αναλωσίμων σε Τμήματα, ως ακολούθως: Τμήμα 1: Χημικά αέρια, προϋπολογισμού 7.210,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 2: Χημικές ενώσεις, προϋπολογισμού 2.790,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 3: Υαλικά και αναλώσιμα εργαστηρίου, προϋπολογισμού 1.230,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό» (Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02442), Κ.Ε. 81812 και επιστημονικά υπεύθυνη την Επ. Καθηγήτρια Παρασκευή Παναγιωτοπούλου.

  Το ως άνω έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
  (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

  Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη

  Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

  Υποβολή προσφορών: - με αποστολή μέχρι Δευτέρα, 02/12/2019 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού - αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο μέχρι Τρίτη, 03/12/2019 και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού.

  Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη, 03/12/2019 και ώρα 10:00 πμ

  Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου

  Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (28210 37040), Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr. 

  Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από την Επ. Καθηγήτρια Παρασκευή Παναγιωτοπούλου, στο τηλέφωνο 28210 37770 ή στο e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012