Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβ. εργασίας στον τομέα της Γεωπληροφορικής και Διαχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε. 81966

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβ. εργασίας στον τομέα της Γεωπληροφορικής και Διαχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε. 81966

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-11-2019 10:22 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Development of an integrated 5 Dimensional space based methodology for Assessing and modeling the Response of Erosion dynamics to land use and climatic changes in Mediterranean watersheds 5DARE», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81966 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Μεταδιδάκτορικό Ερευνητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Αλεξάκη Δημήτριο, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας από την υπογραφή της και για 18 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη του έργου την 10/10/2021 ή έως τη λήξη τυχόν παρατάσεών του, ως ακολούθως:

  Θέση: Απασχόληση Διπλωματούχου ή Πτυχιούχου σε αντικείμενο συναφές με την Γεωπληροφορική και την Διαχείριση Περιβάλλοντος ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια σύμβασης: 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Ποσό: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 26.967,00 ευρώ.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25219/26-11-2019.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012