Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού μελέτης άνω των ορίων "Μελέτες ειδικού σκοπού κτιρίων Πολυτεχνειούπολης Πολυτεχνείου Κρήτης"

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-12-2019 14:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: Ω8ΝΑ469Β6Ν-ΣΥΥ)
   

  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016)

  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 241.447,68 € (χωρίς το ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ταξινόμηση κατά CPV: 71335000-5

  Ανήκει στις εξής κατηγορίες: α) μελέτη κατηγορίας (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες και β) μελέτη κατηγορίας (6) αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.

  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 87077) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.tuc.gr -> Επισκέπτες -> Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί).

   Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14-02-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00’.

   Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-02-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω και στο άρθρο 14 της Διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος (σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης).

  Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 4.820,00 Ευρώ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (άρθ.97 του ν. 4412/2016) για διάστημα επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ανωτέρω κατηγοριών (άρθρο 12.1 της Διακήρυξης) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

  Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της Διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

  Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: 1) στην κατηγορία μελέτης (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες, πτυχίο τάξης Δ’ και άνω, 2) στην κατηγορία μελέτης (6) αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, πτυχίο τάξης Α’ και άνω και 3) ένα (1) τουλάχιστον Χημικό Μηχανικό ή Χημικό και ένα (1) τουλάχιστον Ιατρό Εργασίας, για τη σύνταξη της Μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

  Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

  Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Eναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά και δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.

  Η μελέτη έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΜ 046 με κωδικό 2019ΣΜ04600009 (ΚΑΕ 9369Α) και τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το από 3-6-2019 επικαιροποιημένο Πρότυπο τεύχος διακήρυξης μελετών άνω των ορίων (χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και έχει προσαρμοσθεί στις νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν μετά την έκδοση των ανωτέρω πρότυπων τευχών διακήρυξης, σύμφωνα και με τις οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ.

  Δημοσιότητα: Η Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο «Προκήρυξη Σύμβασης», απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19-12-2019 και δημοσιεύθηκε στις 24-12-2019 (2019/S 248-614291).

  Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, (Α.Δ.Α.Μ.:19PROC006114908) στις 30-12-2019. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στα εξής: α. στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC006116264) στις 30-12-2019 και β. στις 30-12-2019 στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr-> Επισκέπτες->Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί). Η  Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr.

  Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

  Η δημοπράτηση της μελέτης, η δαπάνη και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν στην υπ’ αρ. 517/18-12-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

   

  Εκ μέρους 

  του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  Β. Πετρίδου


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012