Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2019-2020 στην Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης 1 θέση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2019-2020 στην Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης 1 θέση

 • 1
 • Συντάχθηκε 09-01-2020 16:11 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αριθμό πρόσκλησης 1504/18.03.2019 και Κωδικό ΕΔΒΜ96, Α/Α ΟΠΣ 3523 (ΑΔΑ: Ψ2Γ4465ΧΙ8-ΖΦ8), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους) και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82106 (MIS 5045590), προσκαλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο επιστημονικό πεδίο με τίτλο "Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας" της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ιδρύματος, κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

  Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασης, όσο και κατά τον χρόνο υπογραφής της σχετικής σύμβασης:
  - Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το επιστημονικό πεδίο στο οποίο αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2009.
  - Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
  - Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
  - Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
  - Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.
  Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα απασχοληθεί ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος βάσει των προβλέψεων των κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).

  Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιλεγέντος επιστημονικού πεδίου, συμπεριλαμβανομένης οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση της Σχολής/Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου της οικείας Σχολής/Τμήματος.

  Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
  - Αίτηση Υποψηφιότητας
  - Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος
  - Βιογραφικό σημείωμα
  - Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δ) δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης και δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.
  Η Αίτηση Υποψηφιότητας υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο το οποίο διατίθεται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης σε έντυπη μορφή, είτε μέσω των ιστοσελίδων (ΕΛΚΕ και Πολυτεχνείου Κρήτης) στις οποίες έχει δημοσιευθεί η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, σε ηλεκτρονική μορφή.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Αίτηση Υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο υποψηφιότητας μέχρι την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 731 00 Χανιά Κρήτης
  Υπόψη: Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

  κα Μαρία Κατσιούλη, τηλ. 28210 37040
  και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τα πλήρη στοιχεία τους, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (ώστε να είναι εφικτή η ενημέρωσή τους περί της πρωτοκόλλησης της αίτησής τους), καθώς και τον αριθμό της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (και όχι η ημερομηνία παραλαβής του από το Τμήμα), ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Αίτηση του ενδιαφερομένου. Αντικατάσταση του Φακέλου Υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτού ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαρία Κατσιούλη (τηλ. 28210-37040) e-mail:mkatsiouli@isc.tuc.gr.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012