Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Πατρικα Αθανάσιου - Σχολή ΗΜΜΥ

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-01-2020 11:00 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Θέμα
  Χρήση μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων για την Αναγνώριση Δομικών Φθορών σε Εφαρμογές Επιθεώρησης Κτηριακών Εγκαταστάσεων - Using Unmanned Aerial Vehicles for Recognizing Structural Defects in Building Inspection Applications

  Εξεταστική Επιτροπή
  Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης(επιβλέπων)
  Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης
  Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος 

  Περίληψη
  Η αντοχή  των  κτιριακών  κατασκευών και  η  αποφυγή  μηχανικών  λαθών καθιστούν  αναγκαία  την  ανάπτυξη  βέλτιστων  σχεδιασμών  και την  εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός: από την μία πλευρά,  η σχεδίαση  ενός  αλγορίθμου  αναγνώρισης  κτιριακών  φθορών και  από  την άλλη,  η  ανάπτυξη  του  αντίστοιχου  λογισμικού  που  θα  επιτρέπει  στον  χρήστη  να αναγνωρίζει τις φθορές αυτές.  Παράλληλα, κατασκευάστηκε  το  συγκεκριμένο εργαλείο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με την χρήση Μη Επανδρωμένου Ιπτάμενου Οχήματος  (UAV).   Τα  αποτελέσματα  της  εφαρμογής  έδειξαν ότι  η  συγκεκριμένη μεθοδολογία  προσέφερε επαρκή  και  ακριβή  αναλυτικά  δεδομένα  για  την  έγκαιρη πρόβλεψη, καταγραφή και μελέτη κτιριακών φθορών. Η παρούσα εργασία έρχεται να καλύψει  ένα  βιβλιογραφικό  κενό σε  θεωρία  και  πράξη,  αξιοποιώντας διαφορετικές μεθοδολογίες  που  μέχρι  την  παρούσα χρονική  στιγμή  δεν  είχαν  χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά.

  Abstract 
  The resistance of building structures and the need to  void mechanical errors necessitate the development of optimal designs and implementation of innovative technologies. The purpose of this paper is dual: on the one hand, the design of an algorithm for recognition of building damage and on the otherhand,  the development of appropriate software that allows the user to recognize such damage. At the same time,  this tool was built in order to operate using Unmanned Aerial Vehicles (UAV). The simulation results of the application indicated that the particular methodology provided adequate and accurate analytical data for the early prediction, registration and study of building damage.This thesis comes to fill a bibliographic gap in theory and practice, utilizing different methodologies that have not been used combinatorially until now.


  Τόπος: Λ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2041
  Έναρξη: 24/01/2020 11:00
  Λήξη: 24/01/2020 12:00


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012