Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής κ Ζόμα Ιωσήφ, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-01-2020 14:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο: Ζόμας Ιωσήφ

  Αριθμός Μητρώου: 2018019025

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: «Δόμηση και Εφαρμογή Μοντέλου Μέτρησης Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας»

  Τίτλος στα Αγγλικά: «Design and Implementation of a Business Performance Measurement Model»

   

  Εξεταστική Επιτροπή

  Επιβλέπων: Καθηγητής Λεμονάκης Χρήστος

  Πρώτο Μέλος:            Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος

  Δεύτερο Μέλος: Καθηγητής Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

   

  Περίληψη

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη βιβλιογραφική ανάλυση των συστημάτων μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων, αλλά και στη δόμηση και στην εφαρμογή ενός ανεξάρτητου μοντέλου μέτρησης επιχειρηματικής αποδοτικότητας.

  Αρχικά, στα πρώτα δύο κεφάλαια, παρατίθενται σημαντικοί ορισμοί γύρω από την έννοια της αποδοτικότητας, αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους δημιουργείται η ανάγκη μέτρησής της και επεξηγείται ένα σύνολο αριθμοδεικτών (χρηματοοικονομικών και μη), οι οποίοι χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της μέτρησης.

  Στη συνέχεια, στο 3ο κεφάλαιο, αναφέρονται οι συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται για την ορθή εφαρμογή και μέτρηση της απόδοσης και περιγράφονται οι κυριότερες μέθοδοι μέτρησης αποδοτικότητας, που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Αρχικά περιγράφεται η μέθοδος Balance Scorecard, οι τέσσερις προοπτικές των επιχειρηματικών μονάδων και δίνεται μια επεξήγηση των βημάτων σχεδιασμού μια κάρτας ισορροπημένης στοχοθεσίας. Αναλύονται, επιπρόσθετα, το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM) και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF) και περιγράφονται τα επίπεδά που εμπεριέχουν και τα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή τους σε μια επιχείρηση. Έπειτα αναφέρεται η μέθοδος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM), με έμφαση στις κύριες αρχές εφαρμογής της μεθόδου, τους στόχους αυτού του μοντέλου, τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί και τέλος στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας από την εφαρμογή του, καθώς και η μέθοδος της Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking), οι στόχοι τα οφέλη, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και μία σειρά εργαλείων απαραίτητα για την εφαρμογή της μεθόδου. Αναλύονται τα κύρια σημεία και τα πλεονεκτήματα εφαρμογής των πλαισίων Six Sigma και 7S και των μεθόδων SEM και Performance Prism.

                  Στο 4ο κεφάλαιο συγκρίνονται οι κυριότερες από αυτές τις μεθόδους, με ένα σύνολο αντικειμενικών κριτηρίων, γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων της σύγκρισης και τέλος, στο 5ο κεφάλαιο υλοποιείται ένα αυτοτελές μοντέλο μέτρησης αποδοτικότητας, με τη χρήση της VBA του Excel και βασιζόμενο στο πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τη μελέτη των κυριότερων μεθόδων της βιβλιογραφίας.

  Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The purpose of the present work is a bibliographic analysis of the business performance measurement systems, as well as the design and implementation of a business performance measurement model.

  In the first two chapters, important definitions are mentioned which focus on the concept of business performance, as well as the reasons behind the need to measure it, while explaining a number of indicators (financial and non-financial) that are used in the measurement process.

  Chapter 3 sets out the conditions that must be met for proper implementation and performance measurement, and describes the main methods of measuring efficiency. To begin with, the Balance Scorecard method is described, along with the four perspectives of business units, whilst giving an explanation of the steps of designing a balanced scorecard. The next to be outlined are the Common Assessment Framework (CAF) and the European Foundation for Quality Management (EFQM), their levels and the positive results of applying them to a business. In addition, the Total Quality Management (TQM) is analyzed, with emphasis on the basic principles of applying that method, the objectives of the model, the tools used and finally the critical success factors, from its application, as well as the Benchmarking method, the objectives, the benefits, the conditions, the process and a set of tools necessary for applying the method. The main advantages and disadvantages of applying the Six Sigma, the 7S framework and the methods SEM, Performance Prism are subsequently analyzed.

                  To continue with, chapter 4 compares the main performance measurement methods, on the basis of a set of objective criteria. It also summarizes the results of the comparison and finally, in chapter 5, an independent model of efficiency measurement is designed and implemented, using VBA and based on the study of the main methods described in the literature referenced.

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος: Τετάρτη, 05 Φεβρουαρίου 2020.

  Ώρα: 11:00 πμ

   

  ​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

  Αίθουσα: Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (Δ5.007)

  Κτίριο: Δ5

   

   


  Τόπος: Δ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.007
  Έναρξη: 05/02/2020 11:00
  Λήξη: 05/02/2020 11:30


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012