Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 81803

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-01-2020 14:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων  για την προμήθεια των ειδών των ακόλουθων τμημάτων:

  Τμήμα 1: χημικές ενώσεις και αναλώσιμα χημικών αναλύσεων, προϋπολογισμού ποσού 3.300,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (2.661,29€ πλέον ΦΠΑ 638,71€)

  Τμήμα 2: χημικά αέρια, προϋπολογισμού ποσού 7.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (5.645,16€ πλέον ΦΠΑ 1.354,84 €)

  Τμήμα 3: αναλώσιμα χρωματογραφίας, προϋπολογισμού ποσού 4.300,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (3.467,74€ πλέον ΦΠΑ 832,26€)

  Τμήμα 4: αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού ποσού 3.490,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (2.814,52€ πλέον ΦΠΑ 675,48€)

  σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλύονται και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1722/20-01-2020 διακήρυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης Μετατροπή τους σε Αιθυλένιο», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ECO-ETHYLENE, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-00782), της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεντεκάκη Ιωάννη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81803.

  Το ως άνω έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

  ­­

  Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς ανά τμήμα (για ένα έως και τέσσερα τμήματα/σύνολο διαγωνισμού) και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

  Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη

  Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

  Υποβολή προσφορών:  - με αποστολή μέχρι Tρίτη, 04/02/2020 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού, - αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο μέχρι Τετάρτη, 05/02/2020 και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού.

  Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη, 05/02/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

  Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου

  Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

  Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Γεντεκάκη, στο τηλέφωνο 28210 37752 ή στο e-mail: yyentek@isc.tuc.gr.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 29-01-2020 10:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Γίνονται οι ακόλουθες επισημάνσεις/διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με το Τμήμα 1 του διαγωνισμού:

  α. στο είδος iii. Amorphous SiO2, Silica gel, high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh, pore size 150A, η ποσότητα αντί για 100mg είναι 100gr

  β. και στο είδος xv. Σωλήνες (tubes) quartz εξωτερικής διαμέτρου 6mm και πάχους τοιχώματος 1mm (OD 6mm, W 1mm), τα τεμάχια (10 τεμάχια) να φαίνονται στα τεμάχια του 1m το καθένα.


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012