Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26215/20199 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος K.E. 82057

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-01-2020 14:20 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2054/2020 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 26215/04-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ερευνητή, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μάρκο Παπαγεωργίου και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82057

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86%CE%9F9469%CE%926%CE%9D-%CE%A911

  Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος και υπό την προϋπόθεση του σεβασμού στην τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της κείμενης νομοθεσίας.


  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, οι Πίνακες Επιλεγέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012