Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-02-2020 09:02 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων υπογείων υδάτων και μείωση της ρύπανσης μέσω καινοτόμου διακυβέρνησης σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα / Sustainable coastal groundwater management and pollution reduction through innovative governance in a changing climate» με ακρωνύμιο: Sustain-COAST και με κωδικό έργου: Prima2018-10», της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Prima», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82095 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ.  Καρατζά Γεώργιο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση έως τριών (3) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 

  Θέση 1: Πλήρης απασχόληση Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την μοντελοποίηση υπόγειων υδάτων.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Συνολικό Ποσό: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 54.150,00 ευρώ.   

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος με εξειδίκευση σε αντικείμενο συναφές με την Μοντελοποίηση Υπόγειων Υδάτων, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:                                                                                

  • Εργασιακή εμπειρία σε μοντελοποίηση υπογείων υδάτων.
  • Γνώση λογισμικών στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων MATLAB και σχεδιασμού GIS.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/ τεχνικά περιοδικά και σε συνέδρια.

  Θέση 2: Μερική απασχόληση Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την διαχείριση υδατικών πόρων και την κλιματική αλλαγή.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Συνολικό Ποσό: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 13.800,00 ευρώ ( μερικής απασχόλησης, με ανώτατο όριο συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης, 21.000,00 ευρώ).

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, με εξειδίκευση σε αντικείμενο συναφές με τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και την Κλιματική Αλλαγή, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:      

  • Εργασιακή εμπειρία ενός (1) έτους σε μοντελοποίηση υδρολογικών διεργασιών.
  • Γνώση μοντελοποίησης υπογείων υδάτων με μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών (PTC).
  • Γνώση του πακέτου τεχνητών νευρωνικών δικτύων του λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων MATLAB και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων (GIS)

  Θέση 3: Μερική απασχόληση Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την διαχείριση υδατικών πόρων.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Συνολικό Ποσό: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 13.800,00 ευρώ ( μερικής απασχόλησης, με ανώτατο όριο συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης, 35.125,00 ευρώ).  

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, σε αντικείμενο συναφές με τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:      

  •     Γνώσεις σε χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).

  •     Γνώσεις του σχεδιαστικού προγράμματος Autocad.

  •     Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/ τεχνικά περιοδικά και σε συνέδρια.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. 

     Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012