Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικ/κών επιλεγέντα υποψηφίου της 26215/2019 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82057

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-02-2020 13:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 14-02-2020 13:31

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3520/14-02-2020 πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον επιλεγέντα με αρ. πρωτ. πρότασης 742/07-01-2020 επιλεγέντα υποψήφιο στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 26215/04-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ερευνητή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μ. Παπαγεωργίου και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82057.

  Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος και υπό την προϋπόθεση του σεβασμού στην τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της κείμενης νομοθεσίας.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, οι Πίνακες Επιλεγέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012