Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2157/2020 πρόσκλησης Κ.Ε. 82052

 • 1
 • Συντάχθηκε 18-03-2020 14:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5236/12-03-2020 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2157/24-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πτυχιούχο φυσικό για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος πολυφασματικής μικροσκοπίας σύμφωνων ακτίνων-Χ/ Development of a coherent X-ray multispectral microscopy system» με ακρωνύμιο “ XMMaS ” και κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-04549, της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κων/νο Μπάλα και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82052

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο πίνακας κατάταξης καθίσταται οριστικός, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012