Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης zoom κατεπείγοντος χαρακτήρα K.E. 81878

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-03-2020 19:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Στο πλαίσιο κάλυψης εκτάκτων αναγκών οι οποίες προέκυψαν την τρέχουσα περίοδο και δυνάμει του άρ. 12 παρ. 4 της υπ’ αριθ. 55/11-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία αφορά σε «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και κατόπιν εξέτασης της ευχρηστίας από τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας όλων των μεγάλων και δωρεάν διαθέσιμων λύσεων, σας προσκαλούμε όπως εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης Zoom (zoom.us) διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον 300 ατόμων σε ταυτόχρονη διάσκεψη, διάθεση τουλάχιστον 200 αδειών χρήσης, με δυνατότητα καταγραφής και σημειώσεων κατά την διάρκεια της παρουσίασης, με δυνατότητα ελέγχου του ακροατηρίου, συνομιλίας με αυτό και δυνατότητα ταυτοποίησης των ακροατών με ιδρυματικούς λογαριασμούς, με τεχνική υποστήριξη και αναβαθμίσεις για  όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

  Ο προϋπολογισμός της αιτούμενης προμήθειας ανέρχεται σε ποσό καθαρής αξίας έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 24%, ήτοι σε ποσό αξίας δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (13.640,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το έργο με τίτλο «Προβολή και Διάχυση Εκπαιδευτικών-Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαγουδάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81878.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά, έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση michalis@display.tuc.gr.


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012