Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-05-2020 13:37 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα μονομερούς παράτασης (δικαίωμα προαίρεσης) για ένα (1) επιπλέον έτος.

  Συνολική αξία σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλεόν έτος) και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 307.200,00 €.

  Αναλυτικά:

  Προϋπολογισμός σύμβασης για ένα (1) έτος από την υπογραφή της: Εκτιμώμενη αξία: 123.870,97 €, ΦΠΑ: 29.729,03  €, Σύνολο: 153.600,00 €.

  Προϋπολογισμός σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος [δικαίωμα προαίρεσης (μονομερούς παράτασης)]: Εκτιμώμενη αξία: 123.870,97 €, ΦΠΑ: 29.729,03 €, Σύνολο: 153.600,00 €.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 4230/18.5.2020 διακήρυξη.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ΄αριθμ 4230/18.5.2020 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο): 90911200-8.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

  Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε3, Γραφείο 004, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73132 Χανιά και ώρα έως τις 15:00 το αργότερο προκειμένου να πρωτοκολληθεί.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 26 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ 4230/18.5.2020 διακήρυξη.

  Επισυνάπτονται: (α) η υπ΄αριθμ 4229/18.5.2020 Προκήρυξη, (β) η υπ΄αριθμ 4230/18.5.2020 Διακήρυξη, (γ) το παράρτημα Δ "Έντυπο οικονομικής προσφοράς" της 4230/18.5.2020 διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή word, (δ) το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε pdf και xml σε μορφή zip/rar.

  Eκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012