Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία μαθημάτων από νέους επιστήμονες (διδάκτορες) κατά το ακ. έτος 2020-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία μαθημάτων από νέους επιστήμονες (διδάκτορες) κατά το ακ. έτος 2020-2021

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-05-2020 14:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αριθμό πρόσκλησης 1504/18.03.2019 και Κωδικό ΕΔΒΜ96, Α/Α ΟΠΣ 3523 (ΑΔΑ: Ψ2Γ4465ΧΙ8-ΖΦ8), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους) και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82299 (MIS 5062121), προσκαλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στα επιστημονικά πεδία που έχουν προταθεί από τις επιμέρους Σχολές/Τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης και εγκριθεί από την 525η/07-05-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της πρόσκλησης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η Δράση αφορά στη διασφάλιση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα σε αυτό περιλαμβανόμενα μαθήματα. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

  Τρόπος υποβολής προτάσεων:
  Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
  - Αίτηση Υποψηφιότητας (ίδ. σχετ. Παράρτημα 3 της παρούσας)
  - Πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων
  - Βιογραφικό σημείωμα
  - Φωτοαντίγραφο διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι: α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δ) δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης και ε) δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και στ) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Αίτηση Υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο υποψηφιότητας μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 731 00 Χανιά Κρήτης
  Υπόψη: Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

  κα Μαρία Κατσιούλη, τηλ. 28210 37040
  κα Μαρία Κουντουράκη, τηλ. 28210 37037
  και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τα πλήρη στοιχεία τους, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ή τον αριθμό τηλεφώνου τους (ώστε να είναι εφικτή η ενημέρωσή τους περί της πρωτοκόλλησης της αίτησής τους), τον αριθμό της παρούσας πρόσκλησης (8615/22-05-2020), καθώς και το επιστημονικό πεδίο και την αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα για την οποία καταθέτουν την αίτησή τους.

  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Αίτηση του ενδιαφερομένου. Αντικατάσταση του Φακέλου Υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτού ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτού.


  Για τυχόν απορίες αναφορικά με τον τρόπο υποβολής της πρότασής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαρία Κατσιούλη τηλεφωνικά (τηλ. 28210-37040), ή μέσω του e-mail: mkatsiouli@isc.tuc.gr.
  Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επικολληθεί στον πίνακα των ανακοινώσεων της εισόδου του Πολυτεχνείου Κρήτης-Ε.Λ.Κ.Ε., θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στις διευθύνσεις www.tuc.gr και www.elke.tuc.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στους ίδιους δικτυακούς τόπους και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση γι’ αυτές.

  Συνημμένα:
  Παράρτημα 1: Πίνακας Μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο
  Παράρτημα 2: Πίνακας Επιστημονικών Πεδίων
  Παράρτημα 3: Αίτηση Υποψηφιότητας


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 25-05-2020 08:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την απαιτούμενη ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής σε συνημμένο πίνακα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012