Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τριών (3) θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-06-2020 10:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της», στο Υποέργο 3 του έργου «Υποδομές εθνικών ερευνητικών δικτύων στους τομείς της ιατρικής ακρίβειας, των κβαντικών τεχνολογιών και της κλιματικής αλλαγής» με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300001 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82231 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Λαζαρίδη Μιχαήλ, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση έως τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

  Θέση 1η : Πλήρης απασχόληση Πτυχιούχου Φυσικού ή Διπλωματούχου Μηχανικού ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, την 16-10-2021, με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Φυσικός ή Διπλωματούχος Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:               

  • Γνώση στην χρήση περιβαλλοντικών μοντέλων και στην ανάλυση δεδομένων (πειραματικών ή υπολογιστικών) από περιβαλλοντική έρευνα.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Συνέντευξη*.

  Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι από αυτούς κριθούν κατάλληλοι (πληρούν δηλαδή τα απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια) θα κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προτάσεων να συνεκτιμήσει την επιστημονική τους κατάρτιση και την εργασιακή τους εμπειρία. Η διενέργεια συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη διότι η προσωπικότητα των υποψηφίων σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα προσόντα τους μπορούν να διαφανούν στο πλαίσιο των ερωτήσεων που θα τεθούν. Η συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα της πληρέστερης και ολοκληρωμένης κατανόησης της προσωπικότητας και των γνώσεων των υποψηφίων. Οι κεντρικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί η συνέντευξη παρατίθενται κατωτέρω:

  • Συζήτηση για τις ερευνητικές εμπειρίες του/της υποψηφίου κατά την διάρκεια των σπουδών του
  • Διερεύνηση της βασικής κατανόησης του/της υποψηφίου σε θέματα σημαντικά με το αντικείμενο της θέσης ( κλιματική αλλαγή κ.λ.)
  • Διερεύνηση γνώσης συγκεκριμένων λογισμικών για την ανάλυση δεδομένων περιβαλλοντικής φύσεως.

  Θέση 2η : Μερική απασχόληση Πτυχιούχου Βιολόγου κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, την 16-10-2021, με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 18.000,00 ευρώ.  

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Βιολόγος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με τη  μοριακή βιολογία, ή ισότιμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο με τα ανωτέρω, διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο την Περιβαλλοντική Μικροβιολογία ή/και την Μοριακή Βιολογία.
  • Συνέντευξη*

  Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι από αυτούς κριθούν κατάλληλοι (πληρούν δηλαδή τα απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια) θα κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προτάσεων να συνεκτιμήσει την επιστημονική τους κατάρτιση και την εργασιακή τους εμπειρία. Η διενέργεια συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη διότι η προσωπικότητα των υποψηφίων σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα προσόντα τους μπορούν να διαφανούν στο πλαίσιο των ερωτήσεων που θα τεθούν. Η συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα της πληρέστερης και ολοκληρωμένης κατανόησης της προσωπικότητας και των γνώσεων των υποψηφίων. Οι κεντρικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί η συνέντευξη παρατίθενται κατωτέρω:

  • Συζήτηση γύρω από τα επιτεύγματα της διδακτορικής έρευνας του/της υποψηφίου.
  • Συζήτηση γύρω από τα ερευνητικά επιτεύγματα του/της υποψηφίου κατά την διάρκεια της εργασιακής του/της εμπειρίας.

  Θέση 3η : Μερική απασχόληση Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή κάτοχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΤΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, την 16-10-2021, με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 ευρώ. 

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΤΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τη Μηχανική Περιβάλλοντος, ή ισότιμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο με τα ανωτέρω, διπλώματος από ίδρυμα της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο την πραγματοποίηση πειραματικών μετρήσεων μικροβιακού φορτίου.
  • Συνέντευξη*

  Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι από αυτούς κριθούν κατάλληλοι (πληρούν δηλαδή τα απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια) θα κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προτάσεων να συνεκτιμήσει την επιστημονική τους κατάρτιση και την εργασιακή τους εμπειρία. Η διενέργεια συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη διότι η προσωπικότητα των υποψηφίων σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα προσόντα τους μπορούν να διαφανούν στο πλαίσιο των ερωτήσεων που θα τεθούν. Η συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα της πληρέστερης και ολοκληρωμένης κατανόησης της προσωπικότητας και των γνώσεων των υποψηφίων. Οι κεντρικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί η συνέντευξη παρατίθενται κατωτέρω:

  • Συζήτηση γύρω από τα επιτεύγματα της μεταπτυχιακής έρευνας του/της υποψηφίου.
  • Συζήτηση γύρω από τα ερευνητικά επιτεύγματα του/της υποψηφίου κατά την διάρκεια της εργασιακής του/της εμπειρίας.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012