Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 8074/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81803.

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-07-2020 10:55 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 06-07-2020 10:56

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10585/30-06-2020 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 8074/11-05-2020  (ΑΔΑ:6ΥΛΟ469Β6Ν-8ΟΥ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Πτυχιούχο Χημικό, για τις ανάγκες υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης Μετατροπή τους σε Αιθυλένιο», με ακρωνύμιο «ECO-ETHYLENE», με κωδικό έργου «Τ1ΕΔΚ-000782», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεντεκάκη Ιωάννη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81803.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012