Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Πτυχιούχο Δασολόγο ΚΕ 82230.

 • 1
 • Συντάχθηκε 31-07-2020 14:48 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δημιουργία της τρισδιάσταστης γεωλογικής δομής του φαραγγιού της Σαμαριάς με απώτερο στόχο την διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και δίαιτας των πηγών στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων ), Δυτική Κρήτη», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82230 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Εμμανουήλ Μανούτσογλου, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 

  Ειδικότητα: Πτυχιούχος Δασολόγος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν στην επιστημονική υποστήριξη του έργου με κωδικό/τίτλο στον ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης Samaria Springs .

  Παραδοτέα: Φάσεις Α. Συγκέντρωση, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων, Β. Γεωλογική έρευνα, Γ. Διερεύνηση δίαιτας πηγών.

  Πλήθος ατόμων: 1

  Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης για έως έξι (6) μήνες επιπλέον (συνολική διάρκεια απασχόλησης 18 μήνες).

  Ποσό αμοιβής: Είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (26.000 €) συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων, για το σύνολο των 18 μηνών, από την κατηγορία «Αμοιβές τρίτων» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Ερευνητική μονάδα Γεωλογίας (Στρωματογραφία - Τεκτονική - Γεωλογία Περιβάλλοντος), Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος δασολόγος, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση λογισμικού GIS
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες εντός του εθνικού δρυμού Ε.Δ.Λ.Ο.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην επεξεργασία χαρτών
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση εξειδικευμένων λογισμικών (π.χ. AUTOCAD, Coreldraw)

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - κριτήρια:

  • Συνέντευξη (Θέματα συνέντευξης: Προστατευόμενες περιοχές ν. Κρήτης και ΠΕ Χανίων, Συμβολή των σύγχρονων γεωγραφικών συστημάτων για την διαχείριση-προστασία των προστατευόμενων περιοχών

  *Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι από αυτούς κριθούν κατάλληλοι (πληρούν δηλαδή τα απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια) θα κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου η επιτροπή αξιολόγησης να συνεκτιμήσει και να αξιολογήσει την επαγγελματική εμπειρία και την επιστημονική τους κατάρτιση και την εξειδίκευση τους ως προς τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα: -Προστατευόμενες περιοχές ν. Κρήτης και ΠΕ Χανίων, -Συμβολή των σύγχρονων γεωγραφικών συστημάτων για την διαχείριση-προστασία των προστατευόμενων περιοχών.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 03-08-2020 12:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 03-08-2020 12:47

  Έγινε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ συνημμένου αρχείου πρόσκλησης

  ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 31η/08/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012