Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σχεδιασμού και εγκατάστασης πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015

 • 1
 • Συντάχθηκε 03-08-2020 13:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 03-08-2020 13:07

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ-Δράση για το Πολυτεχνείο Κρήτης», Υποέργο 2 «ΤΒ06- Πιστοποιητικό από κατάλληλα διαπιστευμένο πιστοποιητικό οργανισμό», με κωδικό έργου 81987, πρόκειται να συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την εφαρμογή και την υποστήριξη πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015, με απευθείας ανάθεση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 118 ν.4412/2016.

  Η ανωτέρω Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 5033598 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή και υποστήριξη πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (εφεξής ΣΔΠ) στον ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.
  CPV: 72220000-3 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
  Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4.838,71 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.161,29 €, ήτοι στο συνολικό ποσό των 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
  Φάση Α:
  Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

  Λεπτομερής καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας του ΕΛΚΕ, ώστε να εντοπισθούν οι αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του ΕΛΚΕ, σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  Παραδοτέο: Έκθεση με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις βελτίωσης.
  Χρονοδιάγραμμα: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  Φάση Β: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΣΔΠ
  Σχεδιασμός και ανάπτυξη του ΣΔΠ, προκειμένου να διαμορφωθούν τα απαιτούμενα εγχειρίδια Ποιότητας και Διαδικασιών, οδηγίες εργασίας καθώς και τα σχετικά έντυπα και υποδείγματα εγγράφων, που θα διευκολύνουν στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η περιγραφή των διαδικασιών, των εντύπων και των οδηγιών θα πρέπει να αποτυπωθούν με τρόπο σαφή, χωρίς γενικολογίες, και να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο ΕΛΚΕ. Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις προτεινόμενες από αυτόν ενημερώσεις – εκπαιδεύσεις και να τις εντάξει στα επί μέρους στάδια του έργου, όπου κρίνεται αναγκαίο για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος.
  Παραδοτέα: Εγχειρίδιο Ποιότητας, Εγχειρίδιο Διαδικασιών, πρότυπα έντυπα / οδηγίες εργασίας, υποδείγματα εγγράφων (συμβάσεων, αιτήσεων, εντολών, πρακτικών κλπ).
  Χρονοδιάγραμμα: 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  Φάση Γ: Εγκατάσταση και εφαρμογή ΣΔΠ – Εκπαίδευση εμπλεκόμενου προσωπικού
  Εγκατάσταση και εφαρμογή του ΣΔΠ, εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΛΚΕ, καθώς και εσωτερικές επιθεωρήσεις από τον ανάδοχο για τη διαπίστωση τυχόν αποκλίσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το βαθμό εγκατάστασης και την ανάγκη εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών.
  Παραδοτέα: Πρόγραμμα εκπαιδεύσεων και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, πρακτικά εκπαιδεύσεων, πρακτικά συναντήσεων για το συντονισμό κατά την υλοποίηση, αναφορές εσωτερικών επιθεωρήσεων/ διορθωτικών ενεργειών.
  Χρονοδιάγραμμα: 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  Φάση Δ: Υποστήριξη κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του ΣΔΠ
  Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών και τον εντοπισμό αδυναμιών στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΔΠ πριν τη διενέργεια ελέγχου από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, για την αξιολόγηση του ΣΔΠ και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού. Επίσης, αναλαμβάνει τη σύνταξη της αίτησης προς το Φορέα Πιστοποίησης και υποχρεούται να παρευρίσκεται και να παράσχει την απαιτούμενη υποστήριξη κατά την επιθεώρηση του ΣΔΠ από το Φορέα Πιστοποίησης.
  Παραδοτέο: Έκθεση πεπραγμένων για τη παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης. Επισημαίνεται ότι το πρακτικό παραλαβής της φάσης Δ θα εκδοθεί κατόπιν της λήψης του Πιστοποιητικού ISO 9001:2015.
  Χρονοδιάγραμμα: 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος υλοποίησης του παραδοτέου ενδέχεται να επεκταθεί καθώς θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των διαδικασιών χορήγησης του σχετικού πιστοποιητικού.
   

  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
  Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις για Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 σε φορείς του δημοσίου τομέα των οποίων η οργανωτική δομή και οι αρμοδιότητες προσιδιάζουν στη διάρθρωση της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ σε Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση-Τμήματα-Γραφεία. Επίσης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δεσμευτούν ότι η συνεργασία του προσωπικού τους με το προσωπικό της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ θα γίνεται με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά.
  Προς απόδειξη των παραπάνω προϋποθέσεων οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική προσφορά τους σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και συγκεκριμένα :
  • για τις συμβάσεις που έχουν εκτελέσει σε δημόσιους φορείς αντίγραφα των αντίστοιχων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης έργου
  • για τη δέσμευσή τους για τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας του προσωπικού τους στα γραφεία της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης σχετική υπεύθυνη δήλωση.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
  α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] όπως παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσης.
  β) την τεχνική προσφορά. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και να περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Α.
  γ) την οικονομική προσφορά. Οι τιμές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο.
  Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Αύξηση τιμών των υπηρεσιών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του ανάδοχου δεν γίνονται αποδεκτές.

  Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή αρχείου μέσω mail) μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 14:30 στα κάτωθι στοιχεία:
  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
  Πολυτεχνείο Κρήτης
  E-mail: roula@mail.tuc.gr, mkatsiouli@isc.tuc.gr
  με θέμα τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης (12397/30-07-2020).


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 04-08-2020 07:27 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγινε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ συνημμένου αρχείου (διόρθωση ως προς τον τίτλο της Αναθέτουσας Αρχής)


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012