Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 10238/23-06-20 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82068.

  • 1
  • Συντάχθηκε 16-09-2020 09:14 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14364/04-09-2020 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10238/23-06-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση NOx από τις εκπομπές αυτοκινήτων», με Ακρωνύμιο: CatEfDeNOX, με κωδικό έργου: Τ7ΔΚΙ-00356, του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ - ΚΙΝΑ, ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ι. Γεντεκάκη και με κωδικό έργου 82068. 


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012