Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 12533/31-07-20 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81807.

  • 1
  • Συντάχθηκε 16-09-2020 10:01 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14162/02-09-2020 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12533/31-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΞΡ469Β6Ν-ΑΦ2) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Καινοτόμος Λέβητας Υψηλής Απόδοσης με Χρήση "Έξυπνων" Επιφανειών Μεταφοράς Θερμότητας (Smart Boiler) Τ1ΕΔΚ-01980», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Αντωνιάδη Αριστομένη και  με κωδικό έργου 81807. 


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012