Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης με σύμβαση έργου για δώδεκα (12) μήνες με Διπλ. Μηχ. Περιβάλλοντος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης με σύμβαση έργου για δώδεκα (12) μήνες με Διπλ. Μηχ. Περιβάλλοντος.

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-09-2020 13:46 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος και Αειφορική Διαχείριση Υπογείων Υδάτων στη Μεσόγειο» με ακρωνύμιο: «InTheMED» και με αριθ. Συμβολαίου (1923), που χρηματοδοτείται μέσω του PRIMA FOUNDATION στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON 2020», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82255 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Καρατζά Γεώργιο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμβαση μίσθωσης έργου. 

  Θέση : Απασχόληση Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν στην μοντελοποίηση μεταφοράς νανοσωματιδίων σε πορώδες μέσο.

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Ποσό: 9.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  •  Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει γνώση1 στον τομέα της μοντελοποίησης νανοσωματιδίων.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει γνώση1 γλώσσας προγραμματισμού.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει γνώση1 συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Γνώση¹ μοντέλων Υπογείων Υδάτων
  • Συνέντευξη*

  ¹ Ως γνώση λαμβάνεται υπόψη μεταπτυχιακή εργασία σε συναφές αντικείμενο, είτε βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προγράμματος προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών όπου προκύπτει η παρακολούθηση μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο, είτε συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια ή προγράμματα δια βίου μάθησης ή επιμόρφωσης σε αντικείμενα συναφή, είτε παρακολούθηση online μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο, είτε δημοσιεύσεις σχετικές σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια.

  * Όσοι από τους ενδιαφερόμενους πληρούν το απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια της παρούσας, θα κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου η επιτροπή αξιολόγησης να συνεκτιμήσει και να αξιολογήσει την γνώση τους επί της μοντελοποίησης μεταφοράς νανοσωματιδίων σε πορώδες μέσο.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00. 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012