Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως δύο (2) θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης ΚΕ 82264.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως δύο (2) θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης ΚΕ 82264.

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-09-2020 12:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 17-09-2020 12:18

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Απτό διαδραστικό εργαλείο κατανόησης του τρισδιάστατου χώρου προσαρμοσμένο σε δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» με Ακρωνύμιο «SandMap», με κωδικό έργου: «Τ2ΕΔΚ-00896», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82264 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Παρτσινέβελο Παναγιώτη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση έως (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης. 

  Θέση 1η: Απασχόληση Διπλωματούχου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Διάρκεια απασχόλησης: Δεκαεπτά (17) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) και έως του ποσού των 14.320,00 ευρώ.

  Τόπος εργασίας Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

  Ωράριο Εργασίας: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος μηχανικός ορυκτών πόρων ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με περιβάλλον, γεωχωρικά δεδομένα / γεωτεχνολογία.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της θέσης, έρευνα αγοράς και βιβλιογραφική μελέτη, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων τηλεπισκόπησης, σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - κριτήρια:       

  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά σε αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις της θέσης
  • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε σχέση με το αντικείμενο του έργου

  Θέση 2η: Απασχόληση Πτυχιούχου ΑΕΙ Φυσικού ή Ψυχολόγου ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.   

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) και έως του ποσού των 9.100,00 ευρώ.

  Τόπος εργασίας Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

  Ωράριο Εργασίας: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ Φυσικός ή Ψυχολόγος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - κριτήρια:          

  • Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Συνέντευξη*

  * Όσοι από τους υποψηφίους κριθούν κατάλληλοι (πληρούν δηλαδή τα απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια) θα κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων να συνεκτιμήσει την επιστημονική τους κατάρτιση και την εργασιακή τους εμπειρία. Η διενέργεια συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη διότι η προσωπικότητα των υποψηφίων σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα προσόντα τους μπορούν να διαφανούν στο πλαίσιο των ερωτήσεων που θα τεθούν. Η συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα της πληρέστερης και ολοκληρωμένης κατανόησης της προσωπικότητας και των γνώσεων των υποψηφίων. Οι κεντρικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί η συνέντευξη παρατίθενται κατωτέρω:

   * Εξέταση της κατάρτισης τους σχετικά με την αξιοποίηση των σύγχρονων τάσεων (πέραν π.χ. των συμβατικών διαδραστικών πινάκων) για αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών από την εκπαιδευτική κοινότητα, διερεύνηση γνώσεων σχετικών με τη συνολική σχεδίαση ποσοτικών ερευνών για την αξιολόγηση της επίδρασης που έχουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες στην κατανόηση του αντικειμένου από τους μαθητές, διερεύνηση γνώσεων σχεδίασης και αξιολόγησης διδακτικού υλικού, διερεύνηση ικανότητας συγγραφής και άμεσης μετάφρασης τεχνικού κειμένου σε σχέση με τα αντικείμενα του έργου.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012